top of page

תנאי שימוש
אומגה תעשיות יצירה (1993) בע"מ

התנאים שלהלן מנוסחים בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אך מחייבים את שני המינים באופן זהה.

התנאים המפורטים להלן, ביחד עם מדיניות הפרטיות הזמינה  בכתובת https://www.omega-land.com/privacy (להלן יחדיו: "התנאים" או "תנאי השירות"), מהווים את התנאים וההתניות לגישה ולשימוש באתר האינטרנט שכתובתו https://www.omega-land.com/ ("האתר"). האתר הינו בבעלות אומגה תעשיות יצירה (1993) בע"מ, ח.פ 511906117 (להלן: "אומגה", "אנחנו", "אנו" או "החברה") ומופעל על ידה. האתר כולל המלצות ושירותים ומאפשר רכישה מקוונת (חנות וירטואלית) של מוצרים המשווקים על ידי אומגה (להלן ביחד: "השירות" או "השירותים").

תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בין אומגה לבין המשתמש באתר, לכן, עליך לקרוא את תנאי השירות בתשומת לב ובזהירות על מנת לוודא שאתה מסכים להתחייב בהם. תנאים אלו יחולו על כל ביקור, גלישה, שימוש באתר או רכישה שתתבצע דרכו. אם בחרת להמשיך לעשות שימוש כלשהו באתר, הדבר מהווה הסכמתך, ובביצוע פעולות אלו הינך מצהיר כלפי אומגה שקראת בעיון, הבנת ואתה מסכים להיות מחויב בכל התנאים. יודגש כי השימוש באתר ובשירותיו מוצעים לך בכפוף לקבלתך את התנאים במלואם וציות להם, ללא כל שינוי או הסתייגות.

אם אתה משתמש בשירותים מטעם ארגון כלשהו, ההסכמה שהינך נותן לתנאים מטעם הארגון אליו אתה משתייך כוללת את אישורך לכך שיש לך את הסמכות לחייב את הארגון כאמור (ובהתאם, המילים "אתה" ו- "שלך" יתייחסו לארגון כאמור).

בכל מקום שבה ישנה הפניה למשתמש, ההפניה כוללת גם את הלקוח שמטעמו ניתנה למשתמש גישה לשירות.

מובהר כי אם אינך מסכים לתנאים המפורטים להלן, כולם או חלקם, אינך רשאי להמשיך לעשות שימוש כלשהו בשירות ועליך לחדול מן השימוש בהם באופן מיידי.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להתאים ולשנות את התנאים ו\או השירותים בכל זמן וללא הודעה מראש, לרבות באמצעות ביטול, שינוי, הגבלת או הפסקת של כל תכונה בשירותים. על כן, אנו ממליצים בחום כי תחזור ותעיין בתנאים אלו בכל בקשה לקבל שירות, על מנת לוודא שאתה עדיין מסכים לקבל על עצמך את התנאים לרבות השינויים שחלו בהוראותיו. אם תמשיך להשתמש באחד או יותר מהשירותים המוצעים על ידי אומגה לאחר שינוי בתנאים כאמור, אנחנו נראה אותך כמי שהסכים לקבל על עצמו את אותם השינויים.

 

1. כללי התנהגות

אסור לך להשתמש בשירותים לכל מטרה בלתי חוקית או בלתי מאושרת בהתאם לתנאים. כמו כן, אסור לך להפר את החוקים החלים (לרבות, אך ללא הגבלה, חוקי זכויות יוצרים וחוקי פרטיות). הינך אחראי באופן בלעדי ומוחלט לכל אחת ולכל הפעילויות הקשורות לחשבונך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין להשתמש בשירותים בקשר לכל תוכן (להלן "תוכן החשבון") שאינו חוקי או עלול להפר או לקדם הפרת זכויות יוצרים או זכויות פטנטים, סימני מסחר, סימני שירות, סודות מסחריים, זכויות מוסריות או כל זכות קניין רוחני או זכות קניינית אחרת של כל צד שהוא. אנו רשאים לסיים מיד את גישתך ושימושך בשירות אם לא תמלא את הכללים האמורים לעיל.

 1. אתה מתחייב שלא תבצע בעצמך, ולא תאפשר לאף גורם אחר לבצע, אחת או יותר מהפעולות הבאות: (א) לא תעתיק, תפיץ, תשנה, תתאים, תתרגם או תיצור באופן אחר עבודות נגזרות מהשירות בכל מדיום שהוא; (ב) לא תהנדס לאחור, תהדר לאחור, תפרק או תנסה באופן אחר לגלות את קוד המקור של השירותים שבו אנחנו משתמשים לצורך תפעול השירותים; (ג) לא תשכיר, תחכיר, תמכור, תרשה ברישיון משנה, תמחה או תעביר באופן אחר זכויות בשירותים;(ד) לא תסיר הודעות או תוויות קנייניות מהשירותים; או (ה) לא תשתמש, תעלה, תשדר או תכניס כל מתקן, תוכנה או תהליך שמתערבים או מנסים להתערב בתפעול השירותים. אתה תשתמש בשירותים לצרכיך הפנימיים בלבד ולא תהפוך את השירותים זמינים לשיתוף. אתה מתחייב למלא אחר כל החוקים והתקנות החלים עליך בקשר עם השימוש בשירותים. הרישיון שניתן לך, יפקע מיד, ובאופן אוטומטי, במידה וביצעת אחת או יותר מהפעולות האסורות כמפורט לעיל. עם פקיעת הרישיון כאמור, עליך לחדול מכל שימוש נוסף בשירותים.

 2. למען הסר ספק, אנו שומרים לעצמנו את האפשרות, לפי שיקול דעתנו המלא והבלעדי, למנוע ממך או ממשתמשים אחרים גישה לאחד או יותר מהשירותים המוצעים על ידי אומגה, בכל עת, במידה ונחליט שהתנהגותך אינה הולמת או שבוצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר בשירות, לרבות אי ציות לתנאים אלו ו/או למדיניות הפרטיות שלנו.

 

2. השירותים

השימוש בשירותים, יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 1. המשתמש מצהיר כי הוא בגיר (מעל גיל 18) וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות (ככל  והמשתמש קטין או שאינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס שלו).   

 2. המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

 3. המשתמש בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי ויש ברשותו מספר טלפון שבו ניתן ליצור עמו קשר.

 4. למשתמש תיבת דוא"ל פעילה.

 5.  הרכישה נועדה לצריכה פרטית ולא רכישה סיטונאית.

 6. כדי לקבל את השירותים, אנו עשויים לבקש כי שתמסור לנו מידע כפי שמפורט במדיניות הפרטיות. יובהר כי באחריותך להקפיד למסור לנו פרטים מדויקים ונכונים, על מנת שהשימוש בשירות יתאפשר באופן תקין. מובהר בזאת כי הינך האחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם במידה ומסרת לנו פרטים אישיים כוזבים או שגויים או בלתי מדויקים.

 

3. מדיניות קניין רוחני

 1. השירותים וכל זכויות הקניין הרוחני בהם (למעט תוכן של צדדים שלישיים המסופק באמצעות השירות) הינם ויישארו רכושה הבלעדי של אומגה. כל הזכויות בשירותים נשמרות בזאת במפורש על ידינו ללא מגבלה, לרבות, ללא הגבלה, בקשר לבעלותנו הבלעדית בתיעוד, בלוגו, בסימני המסחר, בתמונות, במלל, בגרפיקה, באיורים, באודיו, בוידאו, במוזיקה ובסודות המסחריים אשר זמינים למשתמשי השירות כחלק מחוויית המשתמש שאנחנו מספקים.

 2. אתה מסכים שלא (ושלא תתיר לאף גורם אחר): (א) להשתמש בסימני המסחר, בשמות המסחריים, בסימני השירות, בלוגו, בשמות הדומיין, בגרפיקה, באיורים, במלל, בנתונים, באודיו, בוידאו ובזכויות הקנייניות האחרות המקושרות עם השירות לכל מטרה למעט אם אומגה נתנה לך אישור מפורש ובכתב לעשות שימוש כאמור; (ב) לרשום, לנסות לרשום או לסייע לאף אחד לרשום כל סימן מסחר, שם מסחרי, סימן שירות, לוגו, שם דומיין או זכות קניינית אחרת המקושרת עם החברה; או (ג) להסיר, לטשטש או לשנות כל הודעה על זכויות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניינית אחרת המופיעה בכל או על כל פריט הכלול בשירות.

 3. כל הרעיונות, הבקשות, המשובים, ההמלצות, דוחות השגיאות והבאגים, ההערות, הקונספטים, התכונות הנוספות והבקשות או ההצעות האחרות (להלן יחדיו: "רעיונות") שתספק לאומגה יהיו בבעלותה. במידה ותספק לנו רעיונות כמפורט לעיל, אתה ממחה ומעביר לנו בזאת, באופן בלתי חוזר, את כל זכויות הקניין הרוחני ברעיונות אלה, ללא כל תמורה, ואנו ננהג באותם רעיונות כמנהג בעלים. בנוסף, אתה מסכים כי הרעיונות יהפכו באופן אוטומטי לרכוש שלנו וכי אנחנו נהיה זכאים להשתמש, לנצל, ליישם, להתאים, לפתח, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לרשות או להמחות את הזכויות בחומרים וברעיונות כאמור ללא כל התחייבות לשלם לך כל תמלוג או כל תשלום אחר וללא כל התחייבות לאזכור שמך או הודעה לך. אם בכוונתך לשמור על זכויות קניין רוחני ברעיונות שלך, אנא אל תגיש אותם לנו ללא אישור מוקדם ובכתב שלנו.

 4. אתה מאשר לנו להשתמש בשם, בלוגו ובסימני מסחר רלוונטיים אחרים שלך או של הארגון אליו אתה משתייך, בכל זמן, למטרת התייחסות אליך כלקוח של השירות, בחומרי קידום ושיווק אחרים. אם אין ברצונך שננקוב בשמך, אנא צור עימנו קשר.

 

4. תקופה וסיום; השלכות של סיום

אתה רשאי להפסיק להשתמש בשירותים בכל זמן. אנו רשאים לסיים, להתאים או לשנות את השירותים בכל זמן, ומבלי לספק כל הודעה קודמת. אנו רשאים להפסיק לתמוך ו/או לספק גישה לשירותים בכל זמן, וכן אנו רשאים לשנות את התוכן הזמין לכל סוג של מנוי לשירות, מבלי לספק הודעה מראש. אנו רשאים גם להשעות ולהשבית את חשבונך ו/או את הגישה שלך להשתמש בשירות באופן זמני או לצמיתות, מכל סיבה שהיא (ללא כל התחייבות לספק לך סיבה) ולא תהיה לך כל תביעה, דרישה או טענה נגדנו.

 1. כל הפרה של תנאים עשויה לגרום, בין היתר, לפקיעת הרישיון שניתן לך, וחסימת הגישה לאחד או יותר מהשירותים המוצעים על ידי אומגה. אם לא תמלא איזו מהתחייבויותיך על פי תנאים אלה, אנו רשאים, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת שיש לנו על פי תנאים אלה או מכוח הדין החל, להשבית או להשעות מיד את חשבונך או את גישתך ושימושך בשירות או בכל חלק ממנו ו/או לסיים תנאים אלה. אנו לא נהיה אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין סיום גישתך לשירותים.

 2. עם פקיעת או סיום תנאים אלה מכל סיבה שהיא, כל הזכויות שהוענקו לך להלן יסתיימו מיד. פקיעת או סיום תנאים אלה לא ישחררו אותך או אותנו מכל התחייבות שנועדה לשרוד על פי תנאים אלה לרבות ללא הגבלה, ההתחייבויות המפורטות בסעיף ‏3 לעיל, סעיף ‏4.3 זה, סעיפים ‏5 עד ‏7 (כולל) להלן, וסעיף ‏13.

 

5. שיפוי

אתה מסכים בזאת לשפות, להגן ולפטור אותנו ואת הדירקטורים, בעלי התפקיד, העובדים, היועצים, הסוכנים והנציגים האחרים שלנו מאחריות מכל נזק, עלות, הוצאה, התחייבות, אובדן, חבות וחוב (לרבות שכ"ט עו"ד סביר) הקשורים או נובעים מ: (א) הפרת אחד או יותר מן התנאים על ידך או על ידי מי מטעמך; (ב) כל שימוש לרעה בחשבונך על ידך ועל ידי כל צד שלישי מטעמך; (ג) כל הפרה של המצגים וההתחייבויות שלך המפורטים בתנאים אלו; (ד) הפרת זכויות קניין רוחני של כל צד שלישי שהוא.

 

6. תניית פטור

 1. אומגה אינה מתחייבת למכור מוצר כלשהו ו/או כי כל המוצרים המוצגים באתר בכל מועד נתון יהיו זמינים למכירה במלאי וכי הם יהיו ניתנים לאספקה מיידית. על המשתמש ליצור קשר עם אומגה על מנת לברר את זמינות המוצר, זמן אספקה וכל יתר תנאי המכירה.

 2. אתה מבין ומסכים שהשירות מסופק על בסיס "כפי שהוא" (IS-AS) ו- "כפי שזמין". ככל שהדבר מותר על פי דין, אנו, ספק השירות, הסוכנים וקבלני המשנה שלנו לא נוטלים כל אחריות, ולא נהיה אחראים כלפיך, בקשר לכל טענה או דרישה מכל סוג, מפורשת או מכללא, לרבות ללא הגבלה, אחריות מכללא על בעלות, אי-הפרה, דיוק, מסחריות והתאמה למטרה מסוימת ובכלל זאת לא מתחייבים כי:(א) השירות יעמוד בדרישותיך או בציפיותיך; (ב) שימושך בשירות יהיה נטול הפרעות וזמין בכל מקום שהוא; או (ג) שפגמים, אם יהיו, יתוקנו.

 3. השימוש במידע המוצג כחלק ממתן השירותים, הינו על אחריותך הבלעדית והמלאה. יובהר כי למרות שאנחנו עושים מאמצים על מנת שהמידע שיוצג או שעל בסיסו ניתן השירות יהיה מידע מבוסס, אמין ונכון, אנחנו לא יכולים להבטיח, ואיננו מבטיחים, שהמידע כאמור הינו מדויק, מעודכן, מהימן, מתאים או שלם. יובהר כי המידע שיוצג או שעל בסיסו ניתן השירות יהיה נכון תמיד אך ורק ליום כתיבתו, ואנחנו לא מתחייבים בשום אופן לעדכן את המידע מעת לעת. לכן, מובהר כי המידע שיוצג או שעל בסיסו ניתן השירותים עשוי שלא לשקף אינפורמציה או התפתחויות רלוונטיות בתעשיה, ויתכנו שינויים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע או לשנות את המידע שיוצג או שעל בסיסו ניתן השירותים. על כן, אנחנו ממליצים שתבצע בעצמך בדיקה נוספת של כל הנתונים, וכן את כל ההערכות והבדיקות הנוספות לגבי המוצר שבו התעניינת, ובכל מקרה אתה מוותר ותהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

 4. המשתמש מסכים ומאשר כי למעט טענות הכלולות במסגרת האחריות על המוצרים, לא תהיה לו כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי אומגה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק (ישיר ו/או עקיף) ובכלל, בקשר עם המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

 

7. הצהרות אומגה; הגבלת אחריות

אומגה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע השלם והמדויק, אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב ואומגה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.

 1. ידוע למשתמש כי כל מוצר הנרכש מאומגה, מחייב מילוי קפדני אחר הוראות השימוש והוראות נוספות, ככל וישנן. המשתמש מוזהר כי חלק ממוצרי אומגה עשויים להיות מסוכנים באם לא יעשה בהם שימוש זהיר על פי ייעודם ועל פי הוראות השימוש והמשתמש וכל מי מטעמו פוטרים את אומגה מכל אחריות לכל נזק שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה משימוש בלתי זהיר במוצר כלשהו ו/או תוך חריגה מההוראות המצורפות אליו.

 2. המידע והשירותים באתר מוצעים למשתמש במצב כמות שהם (AS IS) והמשתמש מסכים ומאשר כי אומגה לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה והפועלים מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל פיצויים עקיפים, מקריים, תוצאתיים, מיוחדים, פיצויים לדוגמה או פיצויים עונשיים (לרבות, ללא הגבלה, פיצויים בגין אובדן עסקים, אובדן מוניטין, אובדן נתונים, אובדן רווחים או אובדן בלתי מוחשי אחר), על פי כל דין לרבות על פי חוזה, רשלנות, אחריות קפידה, הפרת חובה חקוקה, או שנובעים או קשורים באופן אחר ובכל דרך לשירותים (אף אם קיבלנו הודעה על האפשרות של הנזקים כאמור וגם בהעדר הסעד במובנו היסודי). מספר תחומי שיפוט אינם מתירים הגבלת או החרגת אחריות עבור פיצויים מקריים או תוצאתיים, כך שייתכן שחלק מהאמור לעיל לא יחול עליך. בתחומי השיפוט כאמור, האחריות מוגבלת במלוא המידה המותרת על פי החוק.

 3. בנוסף, אתה מסכים שלא נהיה אחראים בגין כל נזק שייגרם לך בקשר לאובדן נתונים, שגיאות, זמן השבתת מערכת, הפסקת רשת או מערכת, כשל בקו תקשורת, השחתת קבצים או הפרעות שירות הנגרמות בשל רשלנות שלנו או של קבלני המשנה וספקי השירות שלנו, הכול ללא קשר לתיאוריה שעליה תבוסס כל תביעה, אף אם קיבלנו הודעה לגבי האפשרות של הנזקים כאמור.

 4. חרף כל העומד בסתירה לכך, חבותנו כלפיך או כלפי כל צד אחר בגין כל סיבה שהיא וללא קשר לדרך הפעולה, תהיה מוגבלת בכל זמן לסך של 100 ש"ח.

 

8. הגנת הפרטיות ואבטחת מידע

 1. על מנת שנוכל לספק לך את השירותים, אנו נבקש שתשתף אותנו במידע אודותייך - כתובת דואר אלקטרוני, וסיסמה אישית. כמו כן, לצורך ההזמנה, עליך יהיה לספק שם מלא, כתובת מגורים, כתובת למשלוח, טלפון נייד, טלפון בבית, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים נוספים, כמפורט במדיניות הפרטיות שלנו. אתה מאשר ומסכים כי מסירת הפרטים נעשית על פי רצונך של ובהסכמתך. מסירת הפרטים מעידה על הסכמתך למסירתם.

 2. בנוסף לאמור לעיל, בהסכמתך לתנאים ומסירת פרטי הקשר שלך, את/ה מסכים/מה לקבל מאיתנו דיוור ישיר ומסרים שיווקיים, מעת לעת, בדואר אלקטרוני או SMS או באמצעי התקשרות נוספים שמסרת. מידע שיווקי כאמור יכלול מידע בדבר שירותים המוצעים על ידנו וכן מידע שיווקי ופרסומים שלנו. ידוע לך כי אתה רשאי לבטל את הסכמתך לקבל דיוור ישיר מאיתנו בכל עת, ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות שליחת דוא"ל לפרטים שבסעיף ‏8.4 להלן. כמו כן, אתה מאשר כי ידוע לך שעל פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, עלינו לקבל את הסכמתך המפורשת לקבל דיוור ישיר ואישורך לתנאים אלו מהווה את הסכמתך לקבלת התכנים.

 3. המידע הנ"ל יישמר במאגר מידע ייעודי שלנו, אשר יאוחסן בישראל או בחו"ל, וייעשה בו שימוש לצורך אך ורק לצורך (א) מתן השירות; (ב) פעולות דיוור ישיר. אומגה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע שלך ועל פרטיותך, הכל בהתאם למדיניות הפרטיות ואבטחת המידע של אומגה. הסכמתך לתנאים אלו מהווה הסכמה להיכלל במאגר המידע של אומגה למטרת קבלת השירות וקבלת דיוור ישיר. תשומת ליבך כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע האמור.

 4. אם את/ה מעוניין/ת להוסיף או לתקן מידע שמסרת לנו, אנא פנה/י אלינו שליחת דוא"ל לכתובת: shivuk2@omega-land.com  או בדואר רגיל לכתובת: רחוב ענבר, כפר גליקסון, 3781500.

 5. אומגה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies") - על מנת, בין היתר, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי המשתמש יוכל לבחור, באמצעות הדפדפן בו הוא עושה שימוש, שלא לאחסן או למחוק את קבצי ה"עוגיות" מהמחשב בו הוא משתמש.

 6. אומגה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמש. למרות האמור, אומגה לא תהא אחראית, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתה של אומגה ו/או הנובעים מכוח עליון. 

9. קישורים למקורות אחרים; מוצרי ושירותי צד שלישי

אנו רשאים לספק היפר-קישורים לאתרים או מקורות אחרים. משום שאין לנו שליטה על אתרים או מקורות אלה, אתה מאשר ומסכים שלא נהיה אחראים על זמינותם של אתרים ומקורות אלה וכי לא תהיה לנו אחריות או חבות בגין כל תוכן, פרסומת, מוצרים או חומרים אחרים המופיעים על או זמינים באתרים או מקורות אלה. כשאתה נכנס לאתרי הצדדים השלישיים האלה אתה עושה כך על אחריותך ועליך להתייחס ל- "תנאי השירות" שבכל אתר ואתר שמקורו בצדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר השייך לצד שלישי כלשהו, הינם של אותו צד שלישי ואנחנו לא מעורבים ביצירתם ו/או עריכתם ו/או הפעלתם ו/או נכונותם.

 1. כמו כן, ידוע לך כי אנו עשויים להפעיל תוכנות הצוברות מידע אודות פעילותך ואופן השימוש שלך בשירות, והמנתחות את התנהגותך לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכיי המשתמשים, למשל, מערכת גוגל אנליטיקס, מוצר של "Google" (גוגל). כאשר את/ה עושה שימוש באחד או יותר מהשירותים המוצעים על ידי אומגה הדפדפן שלך שולח נתונים מסוימים לגוגל באופן אוטומטי. נתונים אלה כוללים לדוגמא את כתובת ה- IP שלך, דפים שבהם ביקרת, תדירות הביקורים שלך ומידע נוסף מסוג זה.

 2. גוגל אנליטיקס משתמשים בקבצי "cookies" (קבצי טקסט הנשמרים על המכשיר ממנו ניגשתם לשירות, אשר מאפשרים לגוגל לנתח כיצד המבקרים משתמשים בשירותים). האינפורמציה שנאספת מועברת ונשמרת בשרתי גוגל. גוגל משתמשת במידע זה כדי להעריך את השימוש שלך בשירותים עבורנו. ניתן לבטל את השימוש בקבצי "cookies" על ידי בחירת האפשרות המתאימה בהגדרות הדפדפן, אולם במקרה כזה יתכן ולא כל השירותים של אומגה היו זמינים לך. הסכמתך לתנאים מהווה את הסכמתך גם לאיסוף המידע על ידי גוגל באופן ולמען השימושים שצוינו לעיל.

10. ביצוע רכישה באמצעות האתר

 1. המכירה באתר היא מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה).

 2. המשתמש יהא רשאי לבחור מבין מגוון הפריטים שיוצעו למכירה באמצעות האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של אומגה. המשתמש יבחר את המוצר והכמות הרצויים של המוצר/ים המבוקש/ים. התמונות באתר, הכוללות מוצר המוצע לרכישה, נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינן לבין המוצרים במציאות; ולמשתמש לא תהא כל טענה בשל כך.

 3. אומגה תהיה רשאית לעדכן האתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה, להוסיף או להחסיר פריטים.

 4. במעמד הרכישה, ימסור המשתמש פרטים אישיים כגון שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכן פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו יבוצע התשלום בגין הרכישה. לאחר מכן המשתמש יבחר את האופן בו יבוצע המשלוח ולאחר מכן, יאשר את ביצוע ההזמנה (להלן: "ההזמנה"). המשתמש מתחייב כי הפרטים שימסור במהלך ההזמנה יהיו אמיתיים, מלאים ומדויקים. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לאומגה בעקבות זאת.

 5. לאחר קבלת אישורה העקרוני של חברת האשראי, תישלח למשתמש הודעת דוא"ל, בהתאם לפרטים שמסר. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא"ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי אומגה בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר כי אין בשליחת דוא"ל להוות ראייה לרכישה ובעניין זה, רק רישומי המחשב הפנימיים של אומגה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה חלוטה לביצוע ההזמנה.

 6. העסקה תשוכלל רק לאחר שאומגה תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב. 

 7. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברות האשראי תוצג הודעה למשתמש באתר ו/או תישלח למשתמש הודעה דוא"ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה. 

11. משלוח ואספקה

למשתמש יש שלוש אפשרויות לקבל את המוצרים שהוזמנו על ידו מהאתר – משלוח לכתובת המשתמש, איסוף מנקודות חלוקה ואיסוף עצמי מחנויות נבחרות של אומגה. המשתמש נדרש לבחור, לאחר בחירת המוצרים ובטרם השלמת הרכישה, את אופן קבלת המוצרים.

משלוח לכתובת המשתמש

 1. במידה והמשתמש בחר באפשרות של משלוח עד הבית:

 2. אומגה תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו, בכפוף למדיניות חברת השליחויות.

 3. המשתמש יידרש לשלם דמי משלוח, בסכומים הקבועים באתר מעת לעת.

 4. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויתווסף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, למעט על פי דין.

איסוף מנקודות חלוקה

ככל והמשתמש בחר באיסוף המוצרים מנקודת חלוקה:

 1. ככל ואומגה תאפשר לאסוף את המוצרים מנקודות חלוקה שתקבע, עלות השירות ותנאיו יהיו כפי שייקבעו מעת לעת על ידי אומגה וכמפורט במדיניות המשלוחים.

 2. המוצר שנרכש ע"י המשתמש יישלח לנקודת חלוקה של חברת ההפצה שעימה תעבוד אומגה בעת הרלוונטית ובה בחר המשתמש כנקודת איסוף עבורו.

 3. עם הגעת המוצר לנקודת האיסוף, תישלח למשתמש הודעת SMS למספר הטלפון הנייד אותו ציין המשתמש במהלך ההזמנה. בהודעה יצוינו פרטים בנוגע למשלוח ולנקודת האיסוף. על המשתמש לאסוף את המוצרים מנקודת האיסוף במהלך פרק הזמן  שיצוין בהודעת ה-SMS. במקרה שהמשתמש לא יאסוף את המוצרים, יוחזרו המוצרים לאומגה, והמשתמש יחויב במלוא דמי משלוח.

איסוף עצמי

 1. ככל ואומגה תאפשר איסוף עצמי והמשתמש בחר באפשרות זו, האיסוף ייעשה כמפורט במדיניות המשלוחים.

 2. החבילה עם המוצרים שהוזמנו תישלח לחנות שנבחרה על ידי המשתמש, והיא תהיה מוכנה לאיסוף על ידי המשתמש בהתאם לזמני האספקה המפורטים במדיניות המשלוחים.

 3. המוצר ימתין למשתמש בחנות למשך 30 ימי עסקים. ככל והמוצר לא ייאסף על ידי המשתמש במהלך הזמן הנ"ל, המוצרים ישובו למחסני אומגה. אומגה תהא רשאית לשנות את התקופה האמורה בכל עת, לפי שיקול דעתה.

 

12. הוראות כלליות בעניין משלוח ואספקת מוצרים

 1. מועד אספקת המשלוח בכל אחת מדרכי האספקה המפורטות לעיל יהיה כמפורט במדיניות המשלוחים.  

 2. מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, שבתון, ערבי חג וימי חג) כאשר תחילת ספירתם הוא ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. הזמנה שבוצעה ביום עסקים לאחר השעה 12:00, או ביום שאינו יום עסקים, תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.

 3. אומגה לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או לא מלאים שמסר המשתמש ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה אומגה לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצ"ב.

 4. המשלוח, לרבות מדיניות המשלוחים כמו גם התעריפים ומועדי המשלוח, כפופים לתנאי ההתקשרות עם חברת המשלוחים, ובכל מקום של סתירה בין האמור לעיל ומדיניות המשלוחים לבין תנאי חברת המשלוחים, תגברנה הוראות תנאי חברת המשלוחים.

 

13. החזרת מוצרים/ביטול

 1. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה או להחזיר את המוצרים, בהתאם למדיניות החזרות, החלפות וביטולים של אומגה ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו. את מדיניות החזרות, החלפות וביטולים של אתר אומגה ניתן למצוא בכתובת https://www.omega-land.com/return.

 2. המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לאומגה אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר.

 3. בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון (כהגדרתו להלן) ו/או כל אירוע שאינו בשליטת אומגה ו/או מי מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של אומגה באופן מלא או חלקי, תהא אומגה רשאית לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.          
  בהסכם זה, "כוח עליון" משמעו כל אירוע חיצוני אשר אין לצדדים שליטה עליו, ולרבות מלחמות, מבצעים, אירועים ביטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, מגפות וכו'. 

 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אומגה תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו. 

 5. אומגה תהא רשאית לבטל כל הזמנה, במקרה בו קיים חשד כי המשתמש ו/או צד ג' כלשהו הפרו תנאי מהותי של תנאי שימוש אלו לרבות על ידי ניסיון לחבל בפעילות האתר, או שרכשו או ניסו לרכוש את המוצרים שלא למטרת שימוש פרטי. 

 

14. שונות

 1. ויתור של אומגה על אי ביצוע כלשהו לא ייחשב ויתור על אף אי ביצוע קודם או נוסף של אותן הוראות או של הוראות אחרות בתנאים אלה, ודחייה או הזנחה מצד אומגה במימוש או בשימוש בכל זכות או תרופה העומדת לה או שתעמוד לה להלן לא ישמשו כוויתור על כל זכות או תרופה. אם הוראה כלשהי להלן תיחשב בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אי התוקף כאמור לא ישפיע על תוקף או ביצוע כל הוראה אחרת וההוראה הבלתי תקפה כאמור תיחשב כאילו הופרדה מתנאים אלה. אנו רשאים להמחות באופן חופשי את זכויותינו ואחריותנו על פי תנאים אלה ללא משלוח הודעה אליך. תנאים אלה לא ניתנים להמחאה, העברה או רישוי משנה על ידך אלא עם הסכמה בכתב ומראש שלנו.

 2. תנאים אלה מהווים חוזה בינך לבין אומגה. התנאים מהווים את מלוא ההבנות בינך לביננו ומבטלים ובאים במקום כל ההסכמות הקודמות בינינו ומיועדים להיות ביטוי סופי של ההסכמה בינינו. תנאים אלה יקבלו עדיפות על פני כל מסמך אחר שיעמוד בסתירה עימם. כל כותרת, הערה או שם סעיף הכלולים בתנאים אלה הוכנסו לשם נוחיות בלבד ובשום אופן לא מגדירים או מסבירים כל סעיף או הוראה בהם. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות תנאים אלה בכל זמן, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין הנוסח האחרון הינו הנוסח המחייב. המשך השימוש שלך באתר לאחר המועד הקובע לכל שינוי כאמור ייחשב כקבלת התנאים המתוקנים כאמור.

 3. תנאים אלה יפורשו ויישלטו, לכל דבר ועניין, על פי הדין המהותי של מדינת ישראל ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין בה. אתה מסכים שכל תביעה או סכסוך שיהיו לך נגד אומגה והחברות הקשורות, הדירקטורים, בעלי התפקיד, העובדים והנציגים שלה ייושבו על ידי בית משפט הממוקם בתל אביב, ישראל, ואתה מוותר בזאת על כל התנגדות הקשורה לסמכות שיפוט, ערכאה או פורום בלתי נאות בפני בתי המשפט כאמור.

 4. יש לשלוח כל הודעה בנוגע לתנאי שירות אלה דוא"ל לכתובת: shivuk2@omega-land.com  או בדואר רגיל בכתובת:[רחוב ענבר, כפר גליקסון, 3781500 ].

 

תאריך עדכון אחרון: יולי, 2023

bottom of page