top of page

מדיניות משלוחים

משלוח ואספקה

למשתמש יש שלוש אפשרויות לקבל את המוצרים שהוזמנו על ידו מהאתר – משלוח לכתובת המשתמש, איסוף מנקודות חלוקה ואיסוף עצמי מחנויות נבחרות של אומגה. המשתמש נדרש לבחור, לאחר בחירת המוצרים ובטרם השלמת הרכישה, את אופן קבלת המוצרים.

משלוח לכתובת המשתמש

 1. במידה והמשתמש בחר באפשרות של משלוח עד הבית:

 2. אומגה תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו, בכפוף למדיניות חברת השליחויות.

 3. המשתמש יידרש לשלם דמי משלוח, בסכומים הקבועים באתר מעת לעת.

 4. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויתווסף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, למעט על פי דין.

 

איסוף מנקודות חלוקה

ככל והמשתמש בחר באיסוף המוצרים מנקודת חלוקה:

 1. ככל ואומגה תאפשר לאסוף את המוצרים מנקודות חלוקה שתקבע, עלות השירות ותנאיו יהיו כפי שייקבעו מעת לעת על ידי אומגה וכמפורט במדיניות המשלוחים.

 2. המוצר שנרכש ע"י המשתמש יישלח לנקודת חלוקה של חברת ההפצה שעימה תעבוד אומגה בעת הרלוונטית ובה בחר המשתמש כנקודת איסוף עבורו.

 3. עם הגעת המוצר לנקודת האיסוף, תישלח למשתמש הודעת SMS למספר הטלפון הנייד אותו ציין המשתמש במהלך ההזמנה. בהודעה יצוינו פרטים בנוגע למשלוח ולנקודת האיסוף. על המשתמש לאסוף את המוצרים מנקודת האיסוף במהלך פרק הזמן  שיצוין בהודעת ה-SMS. במקרה שהמשתמש לא יאסוף את המוצרים, יוחזרו המוצרים לאומגה, והמשתמש יחויב במלוא דמי משלוח.

 

איסוף עצמי

 1. ככל ואומגה תאפשר איסוף עצמי והמשתמש בחר באפשרות זו, האיסוף ייעשה כמפורט במדיניות המשלוחים.

 2. החבילה עם המוצרים שהוזמנו תישלח לחנות שנבחרה על ידי המשתמש, והיא תהיה מוכנה לאיסוף על ידי המשתמש בהתאם לזמני האספקה המפורטים במדיניות המשלוחים.

 3. המוצר ימתין למשתמש בחנות למשך 30 ימי עסקים. ככל והמוצר לא ייאסף על ידי המשתמש במהלך הזמן הנ"ל, המוצרים ישובו למחסני אומגה. אומגה תהא רשאית לשנות את התקופה האמורה בכל עת, לפי שיקול דעתה.

 

הוראות כלליות בעניין משלוח ואספקת מוצרים

 1. מועד אספקת המשלוח בכל אחת מדרכי האספקה המפורטות לעיל יהיה כמפורט במדיניות המשלוחים.  

 2. מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, שבתון, ערבי חג וימי חג) כאשר תחילת ספירתם הוא ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. הזמנה שבוצעה ביום עסקים לאחר השעה 12:00, או ביום שאינו יום עסקים, תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.

 3. אומגה לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או לא מלאים שמסר המשתמש ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה אומגה לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצ"ב.

 4. המשלוח, לרבות מדיניות המשלוחים כמו גם התעריפים ומועדי המשלוח, כפופים לתנאי ההתקשרות עם חברת המשלוחים, ובכל מקום של סתירה בין האמור לעיל ומדיניות המשלוחים לבין תנאי חברת המשלוחים, תגברנה הוראות תנאי חברת המשלוחים.

bottom of page